Banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | broj žiro računa: 2360000-1101268020

Aplikacija d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080120928. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti. Član uprave: Jasna Čuić

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme