Apli-SKZZ modul za specijalističke ordinacije i ambulante

Posjeti pacijenata/osiguranih osoba

Ako je pacijent osigurana osoba, podaci o njegovom statusu se ne moraju unositi nego se dohvaćaju odnosno dopunjavaju i ažuriraju putem automatskog HZZO OsigInfo web servisa.
Servisu šaljemo MBO pacijenta ili broj osigurane osobe, a nakon par sekundi dobivate ime i prezime pacijenta, spol,

datum rođenja, OIB, adresu, broj police HZZO osnovnog i HZZO dopunskog osiguranja s datumima, podatke o opredjeljenim doktorima PZZ i slično.

Za ovu funkcionalnost potrebna je smart kartica zdravstvenog djelatnika i čitač smart kartice.
Ova funkcionalnost ne vrijedi za posjete nepoznatih pacijenata ili pacijenata čiji se identitet krije.

Cezih

Apli-SKZZ je dio našeg programskog paketa Apli-Medical i certificiran je za rad s Cezih-om (Centralni zdravstveni informacijsku sustav RH), tako da elektronski obrađuje i ulazne i izlazne dokumente.
Program pita Cezih za neiskorištene uputnice pacijenta, i ako ih ima na raspolaganju za našu djelatnost, rezervira ih.
Na taj način pored podataka o pacijentu, program automatski u posjet preuzima i unosi podatke s uputnice doktora PZZ koji je istu i napisao.

Elektronski karton pacijenta

Programski se evidentira svaki posjet pacijenta ordinaciji, poliklinici ili kombi-ambulanti na terenu, a svi događaji se zapisuje u interni elektronički zdravstveni karton pacijenta.
Karton kronološki prikazuje posjete, anamneze, statuse, nalaze, postupke, terapije, uputnice…

Uspješno pronalaženje povijesnih podataka jednog pacijenta se osigurava neovisno u koje polje su termini prije ukucani (anamnezu, status, nalaze…)
Za one koji to žele, svaki posjet je popraćen ispisom radnog naloga s bar-code identifikacijom.

U programu je zbog preporuke terapija aktivna ažurna lista lijekova HZZO-a sa smjernicama, indikacijama, defekturom i eventualnom url poveznicom na Halmedova priopćenja.

Ukoliko ulazni dokumenti stignu elektronskim putem u ordinaciju, isti će biti prikazani kao integralni dio internog kartona pacijenta.
Kad specijalist napiše “Specijalistički nalaz” i validira ga, isti će se elektronskim putem vratiti pošiljatelju uputnice u vrlo kratkom vremenu.

Medicinski događaji se u pravilu evidentiraju preko unaprijed definiranih normativa koji aktiviraju set postupaka i materijala, tako da u procesu obrade pacijenta ne dolazi do zaboravljanja ili previda potrebe unosa postupaka. Na taj način se u pozadini bezuvjetno generira račun komintentu i kompletna administracija (participacija, blagajnički dnevnik i slično). Generirani računi su automatski proknjiženi u naš Apli knjigovodstveni modul OpenErp-a. Ako imate neku drugu glavnu knjigu (ili salda conti), izlazni računi se periodički prenose u nju file-transferom.

Izvješća

Financijske vrijednosti postupaka/materijala daju na ekranu i na papiru (za različite uvjete) popis:
– pacijenata
– dijagnoza
– postupaka i materijala
– kategorija osiguranika
– djelatnosti
– timova liječnika
– ordinariusa
– vremenskih i kadrovskih normativa
– mjesta
– ispostava/odjela
– uputitelja

 

Statistika

Na kraju godine se radi statistika za Hzjz, Obrasci N-02-01…
– “Zbrojno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost”
– “Utvrđene bolesti i stanja (morbiditet) po dobnim skupinama” , pa i za samo jedan spol (ako treba).

Elektronsko potpisivanje

Specijalisti koji imaju smart-card zdravstvenu iskaznicu, mogu elektronski potpisati nalaze Cezih certifikatom, što se na samom nalazu lako i vidi.

Copyright 2015 Aplikacija d.o.o. | Design by OrangeIdea on Commander theme